A - Z English - Tamil Dictionary ( ஆங்கில - தமிழ் அகராதி) - Sri Bhagavathi Edu
Headlines News :

A - Z English - Tamil Dictionary ( ஆங்கில - தமிழ் அகராதி)

A : One, Any, - ஒரு, ஓர்.
A-1 : First rate, Excellent - முதல் தரமான.
Aback : Backwards, By surprise - பின்னுக்கு, திடீரென, திடுக்கிடும் படி.
Abaft : At the  hind part - பின்தாக்காக, பின்புறமாக.
Abandon : Give up, Desert, Freedom exercised carelessly - கைவிடு, விட்டுவிடு,    
                   அலட்சியமான துணிவு.
Abandoned : Deserted - கைவிடப்பட்ட.
Abase : Degrade - தாழ்த்து, இழிவுசெய்.
Abasement : Decrease, Degradation - குறைத்தல், தாழ்வு, இழிவு செய்தல்.
Abash : Put to shame - வெட்கப்படுத்து, தலைகுனியச் செய்.
Abate : Lessen, Make void, Declare as against law - குறை, தணி(வி), சட்டப்படி 
            செல்லாததாக்கு, ரத்து செய்.
Abbess : Lady superior in charge of a convent - கன்னிமடத் தலைவி.
Abbey : A house for monks, convent - ஆசிரமம், மடம், கன்னிமடம்.
Abbot : Superior in charge of an abbey - மடாதிபதி.
Abbreviate : Shorten - குறை, சுருக்கு.
A,B,C : Elementary principles - அடிப்படைத் தத்துவங்கள்.
Abdicate : Give up, Renounce (Title or Throne) - (இராச்சிய அதிகாரத்தைக்)கைவிடு 
                 (உரிமையைக்)கைவிடு.
Abdomen : Belly - உதரம், அடிவயிறு, வயிறு.
Abduct : Kidnap - பலாத்காரமாகக் கொண்டு செல்.
Abduction : The act of kidnapping - கடத்திச் செல்லல்.
Abed : In bed - படுக்கையில், (நோயுற்று) படுக்கையாக.
Aberration : Deviation from the right course - வழி(நேர்மை)யிலிருந்து விலகுதல், 
                     புத்தி மாறாட்டம்.
Abet : Assist ( in an offence ) or encourage (an offender) - (தீச் செயலுக்குத்) துணை 
          செய், (குற்றவாளிக்கு ஆதரவளி.
Abetter, Abettor : One who abets - தூண்டுகிறவன், உடந்தையாய் இருப்பவன்.
Abeyance : Temporary inactivity Putting off - கொஞ்ச காலம் வரை நிறைவேறாமை,  
                   தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்தல்.
Abhor : Detest, Hate - வெறு.
Abhorrence : State of being detestable, Thing which detests - வெறுப்பூட்டும் நிலை, 
                      வெறுப்பூட்டும் ஒன்று.
Abide : Dwell, Remain firm, Await - வசி, உறுதியாக (இரு) நில், காத்திரு.
Abiding : Lasting - நீடித்துள்ள, நிரந்தரமான, நிலையான.
Ability : Skill, Strength - திறமை, சக்தி.
Abject : Mean, Low - இழிவான, தாழ்வான.
Abjuration : The act of giving up on oath -- உறுதி கூறி (கைவிடுதல்) விலக்குதல்.
Abjure : Give up on oath -  உறுதி கூறிக் கைவிடு.

Visitors

சரஸ்வதி துதி

இன்னறுங் கனிச்சோலைகள் செய்தல்
இனிய நீர்த்தண்சுனைகளியற்றல்
அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல்
ஆலயம் பதினாயிரம் நாட்டல்
பின்னருள்ள தருமங்கள் யாவும்
பெயர் விளங்கி ஒளிர நிறுத்தல்
அன்ன யாவினும் புண்ணியங்கோடி
ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல்.

-மஹாகவி.சுப்பிரமணியபாரதியார்


விழி தானம் செய்வோம்!
விழியில்லா மாந்தருக்கு ஒளி கொடுப்போம்!
இறந்த பின்னும் இந்த உலகைக் காண்போம்!


Importance of Education..Education is very important for an individual's success in life. Education provides pupils teaching skills that prepare them physically, mentally and socially for the world of work in later life. Education is generally seen as the foundation of society which brings economic wealth, social prosperity and political stability.
Higher education helps in maintaining a healthy society which prepares health care professionals, educated health care consumers and maintaining healthy population. Education is major aspect of development of any modern society since if there is a deficit of educated people then society will stops its further progress. Government should pay serious attention to education and support it economically and morally all over the country.
Education is the best investment for the people because well educated people have more opportunities to get a job which gives them satisfaction. Educated individuals enjoy respect among their colleagues and they can effectively contribute to the development of their country and society by inventing new devices and discoveries.
Main purpose of education is to educate individuals within society, to prepare and qualify them for work in economy as well as to integrate people into society and teach them values and morals of society.
Role of education is means of socializing individuals and to keep society smoothing and remain stable. Education in society prepares youngsters for adulthood so that they may form the next generation of leaders.
Education is an important aspect of the work of society and it will raise the countryside issues and promote knowledge and understanding of rural communities. One of the education essential tasks is to enable people to understand themselves. Students must be equipped with knowledge and skills which are needed to participate effectively as member of society and contribute towards the development of shared values and common identity.
Education has a vital role to play in assisting students to understand their cultural identity. Education acts as the distribution mechanism of the cultural values such as it more layered the society and participate in society that carries the culture.
Everyone must do work hard to cultivate moral conduct.Education mainly begins at home; one does not acquire knowledge from a teacher, one can learn and get knowledge from a parent or a family member.
In that way we decided to help the children and youngster of our society trough giving valuable education, counseling, value added curses and motivate them to face the competitive world with confidence.
Yours,
S.Devarajan,
Director.

Opening Function

Open on 11-07-11 <a href="http://slideful.com/v20110805_0611048582101393_pf.htm">View the slide show</a>

Archive

Comments

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Sri Bhagavathi Edu - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template